תקנון אתר

הגלישה והשימוש באתר הנם בכפוף לעמידה בתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה:

חלק 1: כללי

1. ברוכים הבאים לאתר photo-gift.co.il  (להלן: “האתר“). אנחנו עושים ונעשה הכול על מנת שתהיה לכם חוויית משתמש נפלאה והנאה מרובה מהמוצרים והשירותים השונים המסופקים ע”י האתר.

2. האתר מופעל על ידי תומר סיטבון, עצמאי עוסק מורשה (להלן: “החברה”). כתובת העסק הינה בטבריה. ניתן לפנות בכל עת לשירות הלקוחות שלנו בדוא”ל: info@photo-gift.co.il או בטלפון: 050-9959695 בימים א’- ה’ בין השעות 9:00 – 19:30,

3. התנאים המפורטים בתקנון זה מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.

4. לחברה נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.

5. ניסוח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בתקנון מתייחס לשני המינים באופן זהה.

חלק 2: שימוש באתר והרשמה

1. השימוש בשירותים המוצעים באתר מחייב רישום מוקדם, לרבות מסירת פרטים מזהים נכונים ומדוייקים: שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מס’ טלפון וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויו של המשתמש ומניעת שימוש לרעה בחשבונו. מובהר בזה כי על המשתמש חלה חובה לשמור בסודיות את הסיסמה שבחר, וכי החברה לא תישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמש או לאחרים עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה ע”י המשתמש.

2.  באתר רשאי להשתמש כל אדם בגיר בן 18 ומעלה, אשר יציג אמצעי תשלום תקף.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חלק 3: שירותים ומוצרים באתר

1.    האתר מציע מגוון רחבשל מוצרים , המתעדכן מעת לעת, של מתנות מקוריות מודפסות ,חולצות, הדפסה על קנבס ועוד מגוון ענק של מוצרים (להלן: “השירותים והמוצרים“).

2. השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה  נושאת בכל אחריות לשימוש בשירותי ומוצרי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט, ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות  ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.

3. לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין אם מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמן נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר, באופן מלא או חלקי, למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.

4. יתכן שלאחר ביצוע הזמנה על ידי המשתמש, תישלחנה מהאתר הודעות ביחס להזמנה. המשתמש מתחייב לעקוב אחר קבלת ההודעות מהאתר לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לספק את ההנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק עקב אי קבלת תגובה או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניות שיופנו אליו מהאתר.

5. המשתמש מצהיר שידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים, בפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת המוצרים המוזמנים על גבי המסך בו יעשה שימוש לצורך ההזמנה (מחשב/טאבלט טלפון נייד או כל מסך אחר) לבין המוצר המודפס, כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (לידיעת המשתמש מובהר כי קיימים הבדלים בתצוגת הצבעים גם בין מסכים שונים).

חלק 4: אישור הזמנה, אספקה ודמי משלוח

1. אישור הזמנה, בין אם מקוונת ובין אם טלפונית, יתבצע לאחר חיוב אמצעי התשלום של המשתמש ואישור החיוב ע”י חברת האשראי של המשתמש. הודעה על אישור ההזמנה תישלח לכתובת הדוא”ל שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה“).

2. חשוב ביותר: הזמנה שלא נשלח בגינה אישור הזמנה לכתובת הדוא”ל של המשתמש תיחשב כהזמנה שלא אושרה.

3. החברה נוקטת במירב המאמצים לשלוח את המוצר המוזמן בתוך מספר ימי העסקים המצוין באתר, אשר מניינם יחל מן היום העוקב ליום בו נשלח אישור ההזמנה. זמני האספקה של המוצרים יהיו בפרקי הזמן המפורטים באתר בהתאם לסוג המוצר המוזמן ודרך השילוח שנבחרה ע”י המשתמש.

4. חשוב ביותר: נוכח העובדה שאספקת המוצרים מבוצעת ע”י ישראל או , לחברה אין ולא יכולה להיות שליטה על עצם אספקת המוצרים ועל המועד בו יסופקו המוצרים בפועל. לפיכך, אחריותה של החברה במקרה בו מוצר לא יסופק בפועל למשתמש תוך המועדים המצויינים באתר, תתמצה ותהיה מוגבלת לאספקה חוזרת של המוצר שהוזמן. פרט לכך, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות נוספת.

5. מובהר כי אירועים של כח עליון, אשר כוללים בין היתר (אבל לא רק) אירועי מזג אוויר קיצוני, אירועים בטחוניים, שביתות או השבתות בחברות הדואר בישראל (במקרה בו השילוח מבוצע באמצעותן) ואירועי כח עליון אחרים, עשויים להוביל להארכת המועדים הקבועים לאספקת המוצרים בהתאם למשך הזמן בו ימשכו אירועים אלו.

6. דמי המשלוח של המוצרים יהיו בהתאם לתעריפים המופיעים באתר, ובהתאם לסוג המוצר ודרך השילוח שבחר המשתמש. איסוף עצמי ללא תשלום אפשרי אך ורק בנקודת האיסוף מן החברה בתל אביב.

7. משתמש שבחר באיסוף עצמי של מוצר מחוייב לאספו תוך 21 ימי עסקים מן המועד בו הודיעה לו החברה כי המוצר מוכן לאיסוף. אם המשתמש לא יאסוף את המוצר בתוך פרק הזמן האמור, הוא יחוייב בדמי אחסון בשיעור של 3 ש”ח לכל יום, ובחלוף שישה חודשים החברה תהיה רשאית להשמיד את המוצר ללא צורך במשלוח התראה למשתמש.

8. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מיקום האיסוף העצמי ו/או את סוגי המשלוחים ו/או את דמי המשלוח בגינם ו/או את זמני האספקה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9. מובהר כי חלוקת המוצרים באמצעות חברות שליחים מוגבלת לאזורים וישובים מסויימים. לאזורים וישובים אליהם לא יתבצעו שליחויות, הדיוור יתבצע באמצעות דואר ישראל או חברת דואר אחרת בלבד,  ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

10. החברה רשאית לדרוש הצגת פרטים מזהים או נוכחות וחתימה של בעל כרטיס האשראי ששילם עבור המוצר כתנאי למסירת המוצר.

11. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזק שאופיו פגיעה בפרטיות, אם יגרם למשתמש במקרה של הגעה או מסירה של המוצר שהוזמן לכתובת אחרת מזו שהוזמנה או לידי צד שלישי כלשהו, וזאת לרבות במקרה שמקורה של הטעות במעשה או מחדל של החברה.

12. במקרה של נזק או אבדן מוצר שנגרם בגלל החברה או הגורם המשלח, המשתמש יהיה זכאי לאספקה חדשה של המוצר שהוזמן על חשבונה של החברה וללא עלות של דמי משלוח. פרט לכך החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג אם נגרם למשתמש בשל כך.

13. במקרה של מוצר שהגיע פגום, על המשתמש להחזירו או לשלחו לכתובת החברה, והוא יהיה זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו או לחילופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן, על חשבון החברה, לפי בחירת המשתמש.

14. ביטול עסקאות יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, וכל דין רלוונטי.

15. ימי עסקים לעניין תקנון זה ובכל מקום באתר בו נעשה שימוש במונח זה פירושם ימים א’-ה’, למעט חגים וערבי חג.

חלק 5: שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות

1. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת אחד או יותר מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים, לרבות אם ייגרם נזק למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

2. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות בדרך של שיתוף על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע”י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.

3. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לרבות שותפים, סוכנים, קבלנים, מתמחים, ספקים, נותני שירותים או זכיינים, לא ישאו בכל אחריות לפגיעה, אובדן, תביעה או נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, מקרי, עונשי, מיוחד או תוצאתי; זאת לרבות אובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן חסכונות, אובדן מידע, עלויות חלופיות או כל נזק אחר, בין אם נגרם על בסיס חוזי, עוולה (לרבות רשלנות), אחריות ישירה או אחרת, שנובעים משימוש של המשתמש בכל אחד מן השירותים ו/או המוצרים במישרין או בעקיפין, לרבות, אולם לא רק, שגיאות או השמטות בתוכן, אובדן או נזק כתוצאה משימוש בשירות או בתוכן (או במוצר) שפורסם, הועבר או היה זמין בדרך אחרת על ידי השירות, גם אם ידוע היה מראש לגבי היתכנותם.

4. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, אינם מתחייבים כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות ו/או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קווי תקשורת. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.

5. האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמשים, במישרין או בעקיפין, בנוגע לאבטחת מידע מכל סוג שהוא אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק אם ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.

6. מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותה של החברה תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.

7. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר .על כל הוראת דין אחרת

חלק 6:  הערות משתמש, משוב ותגובות אחרות

אם המשתמש בוחר לשלוח תגובות לאתר (למשל נרשם לתחרויות) או להעלות רעיונות, הצעות, תכניות או חומרים אחרים, באמצעות פרסום מקוון, דואר אלקטרוני, דואר רגיל או בדרך אחרת (להלן: "התגובות"), בין אם נתבקש לעשות כן על ידי האתר ובין אם לאו, אזי הוא מסכים לכך שהאתר יעשה בתוכן התגובות שלו שימוש בכל עת, בכל מדיום, ללא הגבלה, לרבות עריכה, העתקה, פרסום, הפצה, תרגום וכדומה. החברה איננה ולא תהיה אחראית (1) לשמור תגובות כלשהן בסוד; (2) לשלם פיצוי כלשהו בעבור תגובות כלשהן; או (3) להגיב לתגובות כלשהן.

החברה עשויה, אם כי איננה מחויבת לכך, לנטר, לערוך או להסיר תוכן שייקבע כי מטרתו הבלעדית נוגדת את החוק, פוגענית, מאיימת, מוציאה דיבה, מהווה לשון הרע, פורנוגרפית, גסה או שנויה במחלוקת בדרך אחרת או מפרה את קניינו הרוחני של מי מהגורמים המעורבים בתנאי השימוש הללו.

המשתמש מסכים ומאשר בזאת שתגובותיו לא מפרות אף זכות של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פרטיות, אישיות או כל זכות אישית או קניינית. בנוסף המשתמש מסכים ומאשר כי תגובותיו אינן מכילות חומרים העשויים להוציא דיבה, נוגדים את החוק, פוגעניים או גסים, או וירוסי מחשב או תוכנות זדוניות אחרות שעלולות להשפיע בדרך כלשהי על תפעול האתר. אין באפשרותו של המשתמש להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני מזויפת, להעמיק פנים שהוא אדם אחר מלבד עצמו או להוליך שולל את האתר או צד שלישי בנושא למקור התגובות שלו. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל תגובותיו, תוכנן ומידת הדיוק שלהן. האתר לא יישא באחריות לתגובות שיפורסמו על ידי המשתמש או צד שלישי.

חלק 7: פיצוי ושיפוי

1. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש יפצה ו/או ישפה את האתר, לפי העניין,  בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לחברה ו/או למי מטעמה וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, עקב  הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש.

חלק 8: פרטים אישיים

הפרטים האישיים שהמשתמש בוחר למסור לאתר באמצעות החנות מנוהלים על פי המפורט במדיניות הפרטיות של האתר. לצפייה במדיניות הפרטיות.

חלק 9: דיוור ישיר

1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדואר האלקטרוני שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים, ישמשו את החברה מעת לעת לצורך דיוור הודעות שרות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ”ב.
2. המשתמש רשאי לסרב או להסכים על ידי סימון התיבה (צ’קבוקס) לקבלת דיוורים פרסומיים מהחברה לכתובת/ות הדואר האלקטרוני ו/או הטלפון שיימסרו לאתר על ידו, אשר ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים, לרבות שיווקיים, אל המשתמש מאת האתר.
3. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות קישור הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות במייל: info@photo-gift.co.il, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור זה.

חלק 10: שונות

1. החברה רשאית לצאת מעת לעת במבצעים שונים כראות עיניה, ולהעניק הנחות לחלק או לכלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.
2. כל המבצעים וההנחות ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין.
3. הדין החל בכל עניין הקשור בתקנון זה הינו הדין הישראלי.
4. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתקנון זה ולשימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיו בתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז.

חלק 11: העלאת חומרים לאתר

  1. המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שיועלו על ידו לאתר לרבות חומרים שיועלו לחשבונו בלבד, אינם מפרים הוראת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות המלאות בחומרים וכי אין בהם כדי לפגוע בפרטיות של אדם ו/או הוצאת לשון הרע.
  2. מובהר בזה במפורש כי החברה אינה יכולה לפקח על החומרים שמועלים לאתר ולאפליקציה ע”י המשתמשים לרבות חומרים שמשתמשים ישתפו בהם אחרים. החומרים המועלים לאתר על ידי המשתמשים הינם באחריות הבלעדית של המשתמשים והחברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג בגינם. עם זאת, מובהר כי החברה תהיה רשאית להסיר מהאתר  ו/או לסרב לשתף ו/או להדפיס  כל חומר, אשר יעורר חשש להפרת זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) ו/או לפגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן כל חומר שיכיל הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או עלול להיחשב כפרסום תועבה ו/או יש בו גילוי גזענות ו/או יפר הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת. מובהר כי זכות זו תהיה נתונה לחברה בין כמענה לתלונה שתוגש ע”י צד שלישי כלשהו, לרבות הרשויות, ובין על פי יוזמתה.  החברה לא תישא בכל חבות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אם וככל שייגרם, כתוצאה מנקיטת איזה מהפעולות האמורות.

12.אבטחת מידע וסליקה

  1. האתר עומד בתקן SSC PCI הבינלאומי אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים באינטרנט, ותקן DSS PCI המהווה תקן לדרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי הכרטיס האשראי בבית העסק (אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות גישה למערכות מחשב, אבטחת נתונים מאוחסנים, אבטחה פיזית לבית העסק ועוד).

לשאלות בנושא תנאי השימוש ניתן לפנות אל: info@photo-gift.co.il.

מוקד שירות לקוחות

מלאו את הפרטים ונחזור בהקדם

דילוג לתוכן